20 Februarie – Ziua Internationala a Justitiei Sociale

20 Februarie – Ziua Internationala a Justitiei Sociale
“Cu excluderea și inegalitatea în creștere, trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a ne asigura că toți oamenii, fără discriminare, pot avea acces la oportunitățile de a-și îmbunătăți viața și pe cele ale altora.”
Secretarul General al Natiunilor Unite, Ban Ki-moon
În momentul de față, “fapta funcţionarului public care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, îngrădeşte exercitarea unui drept al unei persoane ori creează pentru aceasta o situaţie de inferioritate pe temei de rasă, naţionalitate, origine
etnică, limbă, religie, sex, orientare sexuală, apartenenţă politică, avere, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea exercitării dreptului de a ocupa o funcţie publică”. Însă, prin introducerea ordonantei de urgenta OUG 13/2017, aceeași fapta se va pedepsi cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.
Asadar, orice funcționar public care va acționa restrictiv și discriminativ față de un individ aflat în categoriile mai sus menționate, va putea fi sancționat printr-o simpla amendă și își va putea exercita dreptul de a ocupa aceeași funcție publică, sau o alta, fără restricții.
Mai mult, această hotărâre are ca scop modificarea Codului Penal în cazul abuzului în serviciu și neglijenței in serviciu, a conflictului de interese, dar si a Codului de Procedura Penală. Românii și-au exprimat punctul de vedere, calm și civilizat, și vor continua să o facă până când parerile le vor fi auzite și luate în considerare.
În această perioada, românii protestează împotriva unor legi nedrepte, dubioase, discriminatorii, fără înțeles dar și împotriva aroganței și a minciunii, de care ne-am saturat cu toții și de care vrem să scapam cu orice cost! Asadar, multe sute de mii de oameni au participat la proteste, din toate regiunile și din toate categoriile sociale pentru viziunea și principiile lor democratice, dar și pentru promovarea Justiției Sociale!
Suntem mandrii că ne aflăm înconjurați de atâția oameni activi și implicați!
“With the growing inequality and exclusion, we must intensify efforts to ensure that all people, without discrimination, have access to opportunities to improve their lives and those of others.”
United Nations Secretary-General Ban Ki-moon
At the moment, “the act of a public employee in the line of duty, restricts the exercise of a right of any person or creates for this situation of inferiority based on race, nationality,
ethnicity, language, religion, sex, sexual orientation, political affiliation, wealth, age, disability, non-contagious disease or HIV / AIDS shall be punished with imprisonment from 2 to 7 years and deprivation of the right to hold public office. ” But by introducing the ordinance OUG 13/2017, the same act shall be punished with imprisonment from one month to one year or a fine.
So, any public official who will act restrictive and discriminating against an individual under the above-mentioned categories, will be punished by a simple fine and can exercise the right to occupy the position held, or another unrestricted.
Moreover, this decision aims at amending the Criminal Code for abuse of office and negligence, conflict of interest, and the Criminal Procedure Code. Romanians have expressed the view, calm and civilized, and will continue to do so until their views are heard and considered.
In this period, the Romanians protest against unjust laws, doubtful, discriminatory, meaningless and against arrogance and deceit, that we are all tired and we want to get rid of by any cost! So many hundreds of thousands of people participated in protests, from all regions and from all the social categories, to express their vision and democratic principles, but also to promote Social Justice!
We are proud that we are surrounded by so many active and involved citizens!
#COSI #Internationaldayofjustice #democracy #againstcorruption #justitiesociala

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *